Choď na obsah Choď na menu

16. Maturitne zadanie

20. 1. 2008

16.MATURITNÉ ZADANIE

 

(  lit. zložka )

Lit. po roku 1945

 

(  jaz. zložka )

Výkladový slohový postup – Predstavuje kompletnú analízu a vysvetlenie určitých vzťahov medzi predmetmi a javmi alebo vnútri predmetov a javov

 

Výklad – najbežnejší útvar VSP

 

1) Cieľom je vysvetliť nejakú vedecký, technickú alebo spoločenský otázku, ktorá je známa odborníkom. Výkladom sa nevytvárajú nové vedecké poznatky, ale už známe sa ním vysvetľujú a sprístupňujú tým ktorý ich potrebujú pre svoju prácu. Jednotlivé javy a ich zložky sa odborne pomenúvajú.

2) Kompozíciaa) úvod- uvádzajú sa také javy ktoré sú všeobecne známe a sú predpokladom pre pochopenie nových javov. Cieľom je aj vzbudiť záujem. b) obsahuje úplné poučenie o veci, roztriedenie a pomenovanie jej zložiek. c) záver predstavuje zhrnutie poznatkov a zhodnotenie ich dôležitosti.

3) Názornosť – aby bol výklad jasný a zrozumiteľný používajú sa aj vhodné pomôcky, modely, obrazy, schémy, štatistiky, grafy.

 

Logicko-myšlienkové postupy :

a) indukcia – postup od všeobecných ku konkrétnym zámerom

b) dedukcia – postup od všeobecných ku konkrétnym zámerom

c) analógia – zhoda, obdoba, pripodobnenie A=B, B=C => A=C

d) analýza – rozbor

e) syntéza – zhrnutie

f) komparácia – porovnávanie

g) konkretizácia – znázornenie

h) exemplifikácia – doloženie na príkladoch

i) aplikácia – použitie
j) generalizácia – úzko súvisí so syntézou, - zovšeobecnenie

 

SOČ (10 – 50 strán)

1)      nadpis – titul – stručný, výstižný, aby bolo na prvý pohľad vidieť akú problematiku práca rieši

2)      obsah – keď je práca rozsiahlejšie pripája sa na začiatok obsah

3)      úvod – vysvetlenie rozličných údajov ktoré sú potrebné na pochopenie práce

a.       dôvod jej spracovania

b.      cieľ, kt. práca sleduje

c.       ťažkosti a prekážky, s ktorými sa autor stretol pri písaní práce

d.      poďakovanie tým, ktorí pri práci pomáhali, prípadne iné dôležité údaje, ktoré dokresľujú význam celej práce

4)      metodika práce –

5)      vlastná práca –

6)      diskusia – autor konfrontuje svoje výsledky s literatúrou

7)      záver – stručné zhrnutie obsahu a výsledky práce a zdôrazní sa jej prínos

8)      zoznam literatúry – bibliografia -