Choď na obsah Choď na menu

9. Maturitne zadanie

3. 1. 2008

9.MATURITNÉ ZADANIE

 

(  lit. zložka )

Básnicke výrazové prostriedky

 

Metafora – prenášanie významu na základe vonkajšej podobnosti .

 

Metonymia - prenášanie významu na základe vnútornej podobnosti . (čítať Kukučína)

 

Epiteton  - básnický prívlastok.

 

Personifikácia - prisudzovanie neživým predmetom ľudské vlastnosti .(slnko sa usmieva)

 

Prirovnanie - výrazový prostriedok porovnávajúci niečo na základe zhodných alebo odlišných vlastností.

 

Anafora - opakovanie rovnakého slova alebo skupiny slov na začiatku za sebou idúcich veršov alebo viet.

 

Epifora - opakovanie slová na konci veršov.

 

Epizeuxa - opakovanie toho istého slova alebo skupiny slov za sebou v básni alebo v próze.

 

Epanastrofa - opakovanie toho istého slova alebo slovného spojenia na konci jedného a na začiatku nasledujúceho verša alebo vety.

 

Synekdocha - prenášanie pomenovania na základe kvantitatívnych vzťahov medzi javmi. (múdra hlava - chápe sa celý človek)

 

Irónia -  kladné hodnotenie má negatívny význam.

 

Klimax - gradácia, používa sa na stupňovanie významu za sebou idúcich synonymných i nesynonymných slov alebo slovných spojení.

 

Antiklimax -  postupne znižuje, zoslabuje výraz alebo zmysel vety:

 

Oxymoron - spojenie dvoch výrazov, ktoré sa významovo popierajú alebo vylučujú. Obyčajne sa spája podstatné meno s prídavným.

 

Paradox - neočakávaný a prekvapujúci, zdanlivo nezmyselný a protikladný výrok.

 

Rečnícke zvolanie - vyjadruje citový vzťah autora k obsahu výpovede, často v rozkazovacom spôsobe.

 

Asyndeton - bezspojkové spájanie slov alebo viet.

 

Polysyndeton - nadmerné opakovanie spojok vo verši alebo strofe bez gramatickej potreby.

 

Apoziopéza - významovo a intonačne neukončená výpoveď.

 

Alegória - inotaj, symbolické, obrazné vyjadrenie.

 

Básnická otázka - otázka, ktorá nepotrebuje odpoveď.

 

Zdrobnenina - citovo zafarbený, zjemnený tvar slova.

 

 

 

 

 

Verš – riadok básne

Strofa – skupina veršov

Rým – zvuková zhoda slabík na konci veršov

Rytmus – striedanie prízvučných a neprízvučných slabík

 

 

 

1.viazaný verš

 

a) časomerný prozodický systém – časomiera

- striedanie hexametra a pentametra

- hexameter – 6 stopový verš

- pentameter – 5 stopový verš

- použitie v klasicizme

 

b) sylabický veršový systém

- rovnaký počet slabík vo verši

- izosylabizmus – opakovanie veršov s rovnakým počtom slabík

- združený rým AABB

- rytmicko-syntaktický paralelizmus

- použ.:8, 12, 13, 14 slabičný verš v romantizme

- použ.: Štúrovci

 

c) sylabotonický veršový systém

- založený na stopovej organizácii verša – rozhodujúci je prízvuk, nie dlžka slabiky

- pozná 3 stopy : daktyl, trochej, jamb

- prevládajú lyrické, lyricko-epické cykly

- použ. širšiu škálu básnických foriem i básnických výrazových prostriedkov

- použ.: realizmus

 

2. voľný verš

- znamená odmietnutie tradičného verša

- má svoj rytmus

- nemá tradičné rytmické prvky

- od tradičného verša sa odlyšuje tým, že celkom upustil od rovnoslabičnosti, rovnakého počtu stôp

 

 

 

 

( jaz. zložka )

Opis

- funkciou je čo najpresnejšie a najnázornejšie slovami vystihnúť pozorovaný predmet alebo jav

 

Druhy


- jednoduchý

- odborný

- umelecký


- hybrid

- statický

- dynamický

- dejový


 

Kompozícia

- je postupnosť pri opise : vždy postupujeme zhora dolu alebo naopak, zľava doprava, od podstatných znakov k menej podstatným, od celku k časti

 

Štylizácia

- závisí od druhu opisu

- statický – prevláda v odbornom opise, menné vyjadrovanie, trpný rod

- dynamický – prevláda v jednoduchom opise, slovesné vyjadrovanie